top of page
פתרונות ושירותים
ניתוח נתונים

בחינת מטרות ויעדי המשפחה.

ניתוח רמת סיכון הלקוחות - ניתוח רמת הסיכון הכוללת של הלקוחות בכל נכסי המשפחה: גמל, השתלמות, פנסיה, ביטוחי מנהלים, תיקים מנוהלים, תיקים מיועצים ועוד. כמו כן, המערכת מאפשרת לסוכן לבצע ניתוח רמות סיכון לפי משפחות נכסים, לדוגמא: רמת הסיכון בנכסים הפנסיונים בלבד, בנכסים הפיננסים בלבד ועוד.
 

ניתוח סיכוני הביטוח של התא המשפחתי - מהם הביטוחים הקיימים לכל אחד מבני המשפחה והגדרת הצורך הביטוחי לכל אחד מהם בנפרד.
 

ניתוח עלויות - הצגת העלויות השונות בכל המוצרים הפיננסים והפנסיונים של הלקוחות.

הפקת והצגת נתונים

המערכת הראשונה מסוגה בישראל, המציגה את נכסי התא המשפחתי המלא על כל רבדיו.


לראשונה, כל מתכנן יוכל לבנות תזרים מזומנים צפוי לפי מטרות המשפחה, הכנסותיה, הוצאותיה ונכסיה.


הצגת הנכסים הפיננסים של התא המשפחתי: חשבונות עו"ש, פיקדונות, תכניות חיסכון, תיקי השקעות, תיקים מיועצים, קרנות השקעה ועוד.


הצגת נכסי הנדל"ן של התא המשפחתי.


הצגת התחייבויות התא המשפחתי: הלוואות מהבנק, הלוואות מנכסי קופה, משכנתאות.


הצגת הכנסות והוצאות התא המשפחתי: הכנסות מעבודה, קצבאות ביטוח לאומי, קצבאות פנסיה, הכנסות משכירות ועוד.


פורטל לקוחות ייחודי, המציג את כל נכסי התא המשפחתי וסיכוני הביטוח תחת קורת גג אחת! 


באמצעות שם משתמש וסיסמא, כל לקוח יכול להיכנס ולצפות בכל נכסיו הפיננסים והפנסיונים.


בניית תיק לקוח מהודר המכיל: תמונת נכסי המשפחה, התכנון לעתיד בהתאם ליעדי ומטרות המשפחה, רמת הסיכון הרצויה לעומת רמת הסיכון המצויה, ניתוח המוצרים הפיננסים, ניתוח המוצרים הפנסיונים, ניתוח קצבאות, ניתוח סיכוני ביטוח, ולבסוף מסקנות והמלצות עבור המשפחה.

הפקת דוחות

מערכת דוחות, המאפשרת ריכוז נתוני הלקוחות על גבי מספר רב של דוחות להפקה ישירות מן המערכת אל הלקוחות, לדוגמא: 
 

דוח פנסיוני מקיף, המכיל את פירוט הנכסים הפנסיונים של הלקוחות, חלוקת הון/קצבה, גובה ההפרשות במוצרים השונים, סיום תאריך הטבות דמי ניהול/אג"ח, מסלולי השקעות ועוד. 
 

דוח תשואות, המכיל את התשואות של כל המוצרים הפנסיונים והפיננסים של הלקוחות.
 

דוח סיכוני ביטוח, המכיל, בין היתר, את הביטוחים הקיימים  לתא המשפחתי, עלות הפרמיה, גובה הפיצוי שיתקבל והחסרים הביטוחיים לתא המשפחתי.

טעינת נתונים

טעינת קבצי ניהול תיקים ויעוץ השקעות ישירות למערכת.

סריקת מסמכים ישירות לענן וזמינות המסמכים מכל מקום בעל קישור לאינטרנט.

תיעוד

סיכומי פגישות - באפשרות הסוכן לתעד את כל הפגישות/שיחות עם הלקוחות ולהחתימם באופן מקוון על סיכומי הפגישות.

גביה

מערכת גבייה פנימית, המאפשרת לבצע גבייה ישירות מהלקוחות באמצעות כרטיס אשראי.

הפקת טפסים

מערכת טפסים המאפשרת הפקת טפסים פנסיונים ללקוחות, חתימה מרחוק ונעילת מסמכים.

bottom of page